Bærekraft

Bærekraft er kjernen i vår virksomhet. Behovet for mer fornybar energi for en mer bærekraftig fremtid er selve grunnen til å utvikle havvind.

Vi vil gripe denne forretningsmuligheten og skape gode økonomiske resultater samtidig som vi sikrer at våre aktiviteter virkelig støtter utviklingen mot netto nullutslipp, uten å gå på bekostning av mennesker og natur.

Våre viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid er:

  • Vår kjernevirksomhet: Å utvikle ny fornybar energi og minimerede negative effektene på naturen,

  • Vår etiske forretningspraksis: Alltid å drive virksomheten på en transparent og ansvarlig måte,

  • Vårt daglige arbeid: Å skape en arbeidsplass som er trygg i alle betydninger, hvor vi aktivt samhandler med interessenter og leverandørkjeden.

Vi har identifisert fem ESG-fokusområder for Seagust, som støtter åtte ulike bærekraftsmål (Sustainable Development Goals).

FOKUSOMRÅDE 1: Støtte det grønne skiftet

Omtrent fem prosent av arbeidsstyrken iNorge er direkte eller indirekte sysselsatt i olje- og gassindustrien og bidrar med en betydelig del av BNP. I takt med at samfunnet i økende grad elektrifiseres, er det ikke bare nødvendig å skape mer fornybar energi, men også å skape arbeidsplasser som utnytter den kompetente arbeidsstyrken i olje-og gassindustrien. Seagust vil bidra positivt til det grønne skiftet gjennom partnerskap med leverandørindustrien og produksjonen av fornybar energi. En viktig forutsetning for et vellykket grønt skifte er sameksistens og samarbeid med lokalsamfunn. Seagust vil utarbeide detaljerte planer for sameksistens og lokale bidrag for alle sine prosjekter.

FOKUSOMRÅDE 2: Minimere påvirkning på natur og lokalsamfunn

Seagust har gått inn for betydelige grunnlagsstudier om virkningene av utviklingen av havvind for å tette kunnskapshull, i samspill med identifiserte avbøtende tiltak. Gjennom våre. prosjektplaner om sameksistens med lokalsamfunn og natur, vil Seagust bygge kunnskap om virkningene på natur og miljø for å gjennomføre relevante avbøtende tiltak i prosjekt planleggingen og bidra til innovasjon innen teknologi og metoder for å redusere negativ miljøpåvirkning.

FOKUSOMRÅDE 3: Attraktiv arbeidsgiver

Vi har som mål å tiltrekke oss ansatte med en genuin drivkraft for innovasjon og for å bygge opp en ny bransje og ny infrastruktur for fornybar energi. I denne prosessen legger vi vekt på at mangfoldige team presterer bedre, og attraktive arbeidsgivere med fokus på bærekraft og gunstige arbeidsvilkår vil kunne tiltrekke seg de beste talentene.Et sentralt element for Seagust er like muligheter, uavhengig av kjønn, etnisitet, alder eller tro. Høye sikkerhetsstandarder og kvaliteten på opplæring og retningslinjer er viktig for å unngå arbeidsrelaterte hendelser og skader.

FOKUSOMRÅDE 4: Etisk forretningsførsel

Seagust vil være en ansvarlig aktør i samfunnet med vekt på sosiale verdier, lokalsamfunn og transparent drift. Vi har nulltoleranse for korrupsjon, brudd på menneskerettigheter og uetisk forretningspraksis (prisavtaler og lobbyvirksomhet). Seagust har innført en varslingsrutine og vil aktivt oppfordre ansatte og underleverandører til å handle hvis man mistenker etisk uforsvarlig aktivitet.

FOKUSOMRÅDE 5: Ansvarlig leverandørkjede

Materialer og metaller har ofte mange uønskede konsekvenser avhengig av opprinnelse og produksjonsmetoder. Gruveindustrien er assosiert med luftforurensning, utslipp av klimagasser, påvirkning på naturen og lokale samfunn, samt menneskerettighetsproblemer. Seagust vil bygge en ansvarlig leverandørkjede som inkluderer krav til anskaffelse av materialer og tjenester med strenge kriterier, leverandøretningslinjer godkjent av styret og risikovurderinger.

Bærekraft for partnere og eiere

Selv om Seagust er et nytt selskap, harvåre eiere, Arendals Fossekompani og Ferd, og vår konsortiepartner Vattenfall, en historie med kontinuerlige bærekraftstiltak, inkludert omfattende rapportering om fremdrift.

Les mer om bærekraft hos Arendals Fossekompani.

Les mer om bærekraft hos Ferd.

Les mer om bærekraft hos Vattenfall.

Om Seagust ->Eiere ->Kontakt ->

SeaGust AS
c/o Arendals Fossekompani ASA
Langbryggen 9,
4841 Arendal